Apabila ada Link atau halaman yang Eror mohon laporkan di kolom komentar. Terimakasih atas perhatiannya.

Contoh Panata Acara Perpisahan (Paturay Tineung) Bahasa Sunda

6:31 AM


Contoh Acara Paturay Tineung Bahasa Sunda
 Acara Paturay Tineung Bahasa Sunda

Assalamualaikum wr.wb

Sampurasun anu kasuhun ka pupuhu SMAN majalaya, pupuhu Dinas Pendidikan, komite sakola, guru-guru SMAN Majalaya, bagea ka siswa-siswi SMAN Majalaya, ibu miwah bapak, saderek sadayana, kum ka dulur-dulur nu pengkuh mitra baraya nu satia kana basa jeung budaya sunda.

Sateuacana sumangga urang sasarengan nyanggakeun puji sinareng sukur ka Gusti Nu Maha Agung anu parantos maparin kasehatan sareng kakiatan ka urang sadaya. Alhamdulillah ku jalaran nikmat ti manten-Na dina danget ieu urang tiasa kempel ngariung di ieu tempat dina raraga “Paturay Tineung Kelas XII SMAN Majalaya”.

Sholawat sinareng salam, urang sanggakeun ka jungjunan alam Nabi Muhammad SAW. , ka para kulawargana, para sohabatna, kalih urang salaku umatna. Amin.

Langkung tipayun simkuring seja nyanggakeun pangwilujeng, rehna siswa-siswi kelas XII parantos lulus Ujian Nasional tahun 2016.

Sateuacana, didieun aya sababaraha rupi acara. Simkuring bade medarkeun heula runtuyan acarana diantawisna:
 1. Bubuka
 2. Mapag Pupuhu
 3. Aosan Ayat Suci Al-Quran
 4. Pidangan lagu ti Paduan Suara SMAN Majalaya
 5. Laporan ti pupuhu panata calagara
 6. Laporan ti pupuhu OSIS
 7. Pidangan tarian (mangrupi tari merak ti wawakil siswi kelas XI SMAN Majalaya
 8. Kedal lisan ti wawakil kelas XII
 9. Pidangan seni angklung ti Lingkung Seni Sunda SMAN Majalaya
 10. Kedal lisan ti pupuhu sakola
 11. Pidangan lagu ti Paduan Suara SMAN Majalaya
 12. Kedal lisan ti komite sakola
 13. Kedal lisan ti Dinas Pendidikan
 14. Pidangan upacara adat prosesi paturay tineung kelas XII
 15. Doa
 16. Pidangan kasenian gondang
 17. SMANSA Award
 18. Bewara siswa/siswi berprestasi
 19. Pembagian STTB
 20. Panutup
Supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga urang kawitan wae ieu acara ku aosan basmallah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim.

Hadirin anu ku simkuring dipihormat, salajengna hayu urang nyakseni mangrupi pidangan prosesi mapag pupuhu SMAN Majalaya miwah rengrengan. Mangga dilajengkeun ku panumbu catur kasenian.

Hadirin, salajengna hayu urang sami-sami regepkeun aosan ayat suci Al-Quran anu seja didugikeun ku saderk…… ka saderek……dihaturanan.

Nincak kana acara nu kaopat. Urang nyakseni mangrupi pidangan lagu ti paduan suara SMAN Majalaya.

Salajengna nyaeta laporan ti pupuhu panata calagara. Ka saderek…..dihaturanan.

Lajeng, acara nu kagenep nyaeta laporan ti pupuhu OSIS. Ka saderek……dihaturan.

Nincak kana acara nu katujuh, hayu urang sami-sami nyakseni mangrupi pidangan tari merak ti wawakil siswi kelas XI SMAN Majalaya.

Salajengna, acara nu kadalapan nyaeta kedal lisan ti wawakil kelas XII. Ka saderek…dihaturanan.

Lajeng, acara nu kasalapan nyaeta mangrupi pidangan seni angklung ti Lingkung Seni Sunda SMAN Majalaya. Wilujeng nyakseni.

Salajengna, acara nu kasapuluh kedal lisan ti pupuhu sakola. Bapak Drs. H Masduki Heryana M.M anu ku simkuring dipihormat dihaturanan.

Nincak kana acara nu kasabelas mangrupi pidangan lagu ti paduan suara SMAN Majalaya. Wilujeng nyakseni.

Salajengna, acara nu kaduabelas kedal lisan ti komite sakola. Bapak ……… anu ku simkuring dipihormat dihaturanan.

Salajengna, acara nu katilubelas kedal lisan ti pupuhu Dinas Pendidikan. Bapak ……… anu ku simkuring dipihormat dihaturanan.

Ayeuna urang nincak kana acara puncak, mangrupi pidangan upacara adat prosesi paturay tineung kelas XII. Mangga dilajengkeun ku panumbu catur kasenian.

Lajeng, acara nu kalimabelas nyaeta doa. Ka saderek………..dihaturan kanggo mingpin doa.

Salajengna, acara nu kagenepbelas mangrupi pidangan kasenian gondang. Hayu urang sami-sami nyakseni.

Nincak kana acara nu katujuhbelas nyaeta SMANSA Award. Naon atuh SMANSA Award teh?

Acara nu salajengna nyaeta beware siswa/siswi berprestasi.

Lajeng, acara nu kasalapanbelas, hayu urang nyakseni kelas XII dibaragi STTB.

Ibu miwah bapak anu ku simkuring dipihormat. Runtuyan acara parantos dilaksanakeun. Mugi-mugi ieu acara teh aya mangpaatna. Rupina ieu acara teh urang pungkas wae, simkuring Hanifah Alshofa Nurul Aini sareng Deden Kurnia Syam neda dihapunten samudaya kalepatan. Hatur nuhun kana perhatosannana. Mangga urang tutup ku aosan hamdallah sasarengan. Alhamdulillahirabbilalamin….Wassalamualaikum wr.wb
Previous
Next Post »
0 Komentar